Cool Kids – Second Edition

Ana Foncerrada, Jeanette Greenwell, Andrew Starling, Joep Van Der Werff, Gabriela Zapiain, Silvia Zapiain

Nhà xuất bản: Richmond

Số cấp độ: 6

CEFR: A1 – A2

Độ tuổi: 6 -11

COOL KIDS SECOND EDITION là bộ sách gồm sáu cấp dành riêng cho học sinh tiểu học. Nó phục vụ cho các cách học khác nhau và khuyến khích học sinh tham gia, tạo cơ hội cho trẻ sử dụng ngôn ngữ theo nhiều cách ý nghĩa, đồng thời thúc đẩy học sinh tự giác chủ động trong việc học.

COOL KIDS SECOND EDITION là bộ sách gồm sáu cấp dành riêng cho học sinh tiểu học. Sách phục vụ cho nhiều phương pháp học khác nhau và khuyến khích học sinh tham gia vào bài học, tạo cơ hội cho trẻ sử dụng ngôn ngữ theo nhiều cách ý nghĩa, đồng thời thúc đẩy học sinh tự giác chủ động trong việc học.

Với Cool Kids SECOND EDITION, học sinh sẽ:

 • Học và củng cố từ vựng bằng việc sử dụng Cool Pictionary
 • Sử dụng các cách diễn đạt hàng ngày trong phần Cool Expressions
 • Phát triển kỹ năng sáng tạo và củng cố việc học thông qua Cool Crafts
 • Phát triển các kỹ năng đọc thông qua các sách truyện tranh và truyện chữ bao gồm trong sách Cool Reading

Cho học sinh:

 • Student’s Book
 • Workbook
 • Student’s CD
 • Cool Reading
 • Richmond Spiral Platform

Cho giáo viên:

 • Teacher’s Guide (printed and digital)
 • Teacher’s Resource CD (with audio, crafts instructions, extra activities, tests and word lists)
 • Flashcards
 • Cool Reading
 • Richmond Spiral Platform